پروسه عملکرد

  • چگونگی و روش‌کار :

  • راهنمایی قدم به قدم در جهت بهبود کسب و کار شما :
  1. تعیین هدف و تشخیص مشکلات
  2. درک از نیاز مشتری‌ها
  3. بهبود محصول و توسعه خدمات رسانی
  4. تعریف و تعیین اهداف
  5. طرح ریزی جهت دستیابی به اهداف

لینک این صفحه در edX