تکالیف

انواع تکالیف :

شناخت اولیه __   ۰% نمره (توصیه شده) 

تکالیف پروژه __   ۶۰% نمره

  • بیان مشکل ۱۰%
  • دستاوردهای حاصل از مصاحبه ۱۰%
  • بیانیه ارزش اصلی کسب و کار ۱۰%
  • نقشه های MVP (حداقل دوام محصول) ۱۰%
  • توضیح محصول و جذب مشتری در کوتاه ترین زمان ۲۰%

نظرسنجی __ ۲۵% نمره (حین دوره)

تشخیص نهایی __ ۱۵% نمره

نکته: برای قبولی در این دوره و گرفتن گواهی نامه حداقل  ۵۰% نمره نیاز

لینک این صفحه در edX